Thông báo

icon_hot
Kính thưa: Quý Phật tử, Quý Thiện Hữu Tri Thức Trong vô lượng pháp môn tu học mà Đức Phật đã dạy thì Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng, phù hợp mọi căn

Giảng sư nổi bật

chua long khanh